Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Troost in ellenden, Bijbels dagboek met kanttekeningen, B. Smytegelt, ds. GH Kersten, ds. DJ van Boven e.a.

Troost in ellenden, Bijbels dagboek met kanttekeningen, B. Smytegelt, ds. GH Kersten, ds. DJ van Boven e.a.
Model: 9789461150387
Beschikbaarheid: Uitverkocht
Prijs: EUR 19,95
Excl. BTW: EUR 18,82
Aantal:  


D A G B O E K  M E T  K A N T T E K E N I N G E N

Meditaties voor het hele jaar met aandacht voor de kanttekeningen. Niet jaargebonden.

 

Helaas is deze titel uitverkocht!

 

Van wie zijn de meditaties?

Predikanten die lid waren en of zijn van de Gereformeerde Gemeenten, met uitzondering van Bernardus Smytegelt. Alleen ds. Ligtenberg sr. is later over gegaan naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

 

 

In de praktijk blijkt het dagboek goed te bevallen ook bij verenigingen. Ook diverse kerkenraden reikten dit bijzonder mooie dagboek uit aan bejaarden en alleenstaanden.

 

Troost in ellenden, Bijbels dagboek met kanttekeningen

Bernadus Smytegelt, Ds. G.H. Kersten, Ds. B.J. van Boven e.a.

 

Predikanten:

Bel J.B., Blok M., Boven B.J. van, Brugge A.A., Dam. Chr. Van, Dieleman F.J., Dijke kand. Joh. van, Gier K. de, Gilst H. van, Golverdingen M., Gunst A.J., Hage W., Hagestein J., Heerschap M., Hegeman C., Heikoop M.  , Honkoop P. sr., Hoogerland G., Joosse M., Karens M., Kersten G.H., Kersten J.W., Ligtenberg H. sr., Manen G. van, Mijnders J., Mulder F., Pater G., Rijksen L., Rijswijk J. van, Schot A., Smytegelt B., Stuyvenberg A., Tanis J.J., Terlouw L., Vergunst A.T., Verschuure A., Verweij J.W., Visscher W., Vogelaar C. , Weststrate J.C., Wit W. de, Zwerus G.

Speciaal voor ouderen in een groter formaat met grotere letter!

 

Overzicht per predikant:

Bel J.B.                   Num. 35

Blok M.                   Num. 16, Ps. 48, 2 Kor. 5, Openb. 15

Boven B.J. van       Jer. 6, Hos. 14

Brugge A.A.            Maleachi

Dam Chr. van          Gen. 13, Efez. 3

Dieleman F.J.          Richt. 1, Mark. 4, Jak. 1, Openb. 3

Dijke kand. Joh. van    Mozes, Pred. 12

Gier K. de                   Ps. 119, Joh. 11

Gilst H. van             Sam. 6, Ps. 109, Spr. 5, Hoogl. 4, Jona 2, Matth. 27

Golverdingen M.     Joh. 4, Hand. 10, Goede Vrijdag

Gunst A.J.               Ruth 1, 1 Kon. 18, 2 Kon. 6, Matth. 28,

Mark. 6, Hand. 7, 16

Hage W.                 Gen. 42, Ps. 73, Hoogl. 7, Jes. 63

Hagestein J.           Ps. 43, 68

Heerschap M.         Ps. 51., 77, 136, Mark. 2

Hegeman C.            Ruth 4, Ps. 75, Biddag

Heikoop M.             1 Kon. 15, 2 Kon. 14, Ps. 27, Jes. 57,

Hand. 27, Jak. 5

Honkoop P. sr.        Ps. 1, 73, 92, Luk. 7

Hoogerland G.         Feeststoffen

Joosse M.

Karens M.               Joz. 20, 1 Kon. 18, Ps. 119, Rom. 6, vakantie, Pinksteren

Kersten G.H.           Zach. 14

Kersten J.W.           Ps. 84, Jer. 31, Johannes de Doper

Ligtenberg H.  sr.     Gen. 39, Hoogl. 7, Joh. 15, Rom. 3, 2 Kor. 5, Ef. 1, Openb. 2, lijdensstof

Manen G. van         Ruth 2

Mijnders J.              Kerst

Mulder F.                Advent

Pater G.                  Jer. 1, Luk. 2, Hand. 1, 9, Dankdag

Rijksen L.               Pred. 3

Rijswijk J. van         Hebr. 13

Schot A.                  Mark. 8, Luk. 12, Joh. 9

Smytegelt B.           Avondmaalsstof (Ps. 116)

Stuyvenberg A. van  Jes. 55, 2 Kor. 6

Tanis J.J.                Nieuwjaar, Gen. 32, 2 Kron. 5, Ps. 51, Luk. 5, 2 Kor. 8

Terlouw L.               Ps. 119

Vergunst A.T.          Ex. 15, Hebr. 13, Oudjaar

Verweij J.W.           Jes. 42, Hoogl. 4, 5

Visscher  W.           Rom. 8

Vliet J. van              Amos (De oogst)

Vogelaar C.             Luk. 15

Weststrate J.C.       Jes. 64   

Wit W. de                Ps. 132

Zwerus G.                1 Kon. 19, Spr. 12, Joh. 14

 

1 januari                                                                 Nieuwjaar

 

Geen rust I

Hun hart schreeuwde 99tot den Heere (Klaagliederen 2:18a).

Kanttekening 99: tot den Heere. Te weten toen zij, te weten Gods volk, dus van de Chaldeeën werden geplaagd. Anders: tegen den Heere. De zin is: Zij, te weten de boze Chaldeeën, die niet ulieden, maar den Heere lasterden.

 

Er ligt weer een oud jaar achter ons en een nieuw jaar voor ons. Rusteloos vervliegen de tijden, waarin het ene geslacht gaat en het andere komt. In het licht van de eeuwigheid zijn onze tijden van geen betekenis.

Hoewel... de eeuwigheid is niet los te denken van de tijd, de genadetijd die ons door God geschonken is. Want achter de ons door God gegeven tijd ligt een eeuwig wel of eeuwig wee. Mozes zegt van die tijd: ‘Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.’ En in al die tijden wordt niet anders dan onrust gevonden.

Hoe dat komt? Wel, omdat ik moed- en vrijwillig de vrede met God verbroken en die zoete rust in het paradijs gruwelijk verstoord heb. Het zijn de vruchtgevolgen van Adams diepe val. En daarom is er onrust, niet alleen in de tijden waarin de eeuwen wisselen, maar bovenal ook in mijn bestaan, vanbinnen in mijn hart. ‘Onrustig is het hart’, zegt Augustinus, ‘totdat het rust vindt in God.’ En Job zegt: ‘De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.’ Het is toch wel een wonderlijke tekst die boven onze meditatie staat: ‘Geef uzelve geen rust.’

Toch is dat mijn hartelijke nieuwjaarswens, geliefde lezer. En wat de Heere in deze tekst zegt, dat is nu precies wat ik niet wil. ‘Hun hart schreeuwde tot den Heere.’ Te weten toen zij, te weten Gods volk, dus van de Chaldeeën werden geplaagd. Omdat Israël niet wilde wat God wilde, is het volk in ballingschap in Babel. Gods tuchtroede is vanwege hun ongehoorzaamheid over hen heengegaan. Nee, de Heere laat de zonde niet ongestraft. Dat kunnen we weleens denken, maar vroeg of laat houdt God op met lankmoedig te zijn. O, wie zal dan kunnen bestaan als de Heere in Zijn toorn en gramschap tot ons komt?

 

Lezen: Klaagliederen 2:1-18 Ds. J.J. Tanis   Zingen: Psalm 17:3

2 januari                                                         Nieuwjaar

 

Geen rust II

100O gij muur der dochter Sions, laat dag en nacht tranen afvlieten als een beek; geef uzelve geen rust, uw oogappel houde niet op (Klaagliederen 2:18b).

Kanttekening 100: O gij muur der dochter Sions. Dit zijn woorden van den profeet; alsof hij zeide: O gij volk, woonachtig binnen de muren van Sion of Jeruzalem, op dewelke zich Juda, als op een sterken muur, verlaten heeft.

 

Er is een volk in Babel, dat met de oordelen onder God terecht mocht komen. Ze hebben God in Zijn straffen gebillijkt. Verbroken van hart en verslagen van geest hebben ze daar moeten belijden: ‘Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.’ Dan gaat het hart zich tot God keren, omdat God Zelf het hart neigt en het verstand verlicht. Hoor ze roepen: ‘Zie op mij in gunst van boven; Wees mij toch genadig, HEER’, Eenzaam ben ik en verschoven, Ja, d’ ellende drukt mij neer.’

Als dat nu nog onbekende klanken voor u zijn, dan hoop ik dat de rust u eens opgezegd mag worden. Er gaat een volk over de wereld dat nergens rust meer kan vinden. Waar ze het ook zoeken, het wordt steeds hopelozer en het gaat steeds meer vastlopen in hun leven. Hoe dat komt? Wel, omdat ze de rust zoeken in zichzelf. En daar worden ze steeds onrustiger van. Of ze zoeken het in het verbroken werkverbond, maar de Boom des levens wordt er niet in gevonden. Dan zoeken ze het weer bij de Sinaï, maar daar zijn niet anders dan bliksemen en donderslagen.

Onrust... ‘k Wou vluchten, maar kon nergens heen, Zodat mijn dood voorhanden scheen, En alle hoop mij gans ontviel, Daar niemand zorgde voor mijn ziel.

Weet u wat zulke tobbers nu nodig krijgen? De Silo, de Rustaanbrenger, de Vredevorst Jezus Christus. Hij is het enige Middel tot hun rust en vrede. Kom geliefde lezer, verstaan we daar iets van wanneer we dit lezen? Geef uzelve geen rust, dat is de boodschap die God door middel van Zijn profeet Jeremia geeft voor het nieuwe jaar. Dit zijn woorden van den profeet. Alleen in die weg komt een zondaar tot het welaangename jaar des Heeren.

 

Lezen: Klaagliederen 2:19-22        Ds. J.J. Tanis  Zingen: Psalm 28:1

3 januari                                                         Nieuwjaar

 

Geen rust III

O gij muur der dochter Sions, laat dag en nacht tranen afvlieten als een beek; geef uzelve geen rust, 2uw oogappel houde niet op (Klaagliederen 2:18b).

Kanttekening 2: uw oogappel. Hebr. de dochter van uw oog zwijge niet, dat is, uw oogappel.

 

Rust niet, geliefden, in het roepen tot God om Zijn ontferming en genade. Want de rust die u nu meent te genieten is een valse en een levensgevaarlijke rust. We mogen wel spreken over Gods goedheid, dat Hij ons deze rust nog komt te verbieden. Verhardt u dan toch niet wanneer u de stem des Heeren heden nog beluistert: Geef uzelve geen rust. Ernstig waarschuwen we ook tegen de lijdelijke rust, waarin men zegt: ‘Als God het niet doet... Als ik niet uitverkoren ben...’ Hoor, wat de Heere zegt: Geef uzelve geen rust. Haast u om uws levens wil! Straks is het eeuwigheid. En dan... ? O, dan is het voor eeuwig te laat, want de hel kent geen rust. Dat is uw eeuwige bestemming wanneer u onbekeerd sterft. Een plaats waar het vuur niet gedoofd wordt en waar de worm niet sterft. O, wat zal het knagen aan uw geweten: ‘Had ik maar...’ Geef uzelve geen rust! Aan hen die waarachtig rusteloos over de wereld gaan vanwege hun zonde en schuld, rusteloos vanwege het Godsgemis in hun leven, wordt ook iets beloofd. Wat belooft God dan aan zo’n jongen of meisje, man of vrouw? Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. Dan is God de Getrouwe, Die het ook doen zal. Nee... niet dat met die rusteloosheid de hemel verdiend wordt. Maar daar gaat het ook niet om bij die ellendige en arme zondaar. Het gaat om de God van de hemel en om de eer van die God. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Het is Gods Geest Die in het uur van de wedergeboorte de rust opzegt en de ziel doet roepen vanuit de diepten tot God. O, houd niet op, rusteloze en roepende lezer! ‘Uw oogappel houde niet op.’ De dochter van uw oog zwijge niet, dat is, uw oogappel. Ook dan niet wanneer het nog benauwder wordt dan het nu misschien al is. Er is er Eén, Die nog met uitgebreide armen staat te roepen tot rustelozen die naar God roepen: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

 

Lezen: Jeremia 14:1-17  Ds. J.J. Tanis  Zingen: Psalm 30:1