Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

Barmhartigheid in Bethesda, 70 meditaties voor zieken, ds. G.M. de Leeuw

Barmhartigheid in Bethesda, 70 meditaties voor zieken, ds. G.M. de Leeuw
Model: 9789076466712
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 9,95
Excl. BTW: EUR 9,95
Aantal:  

Barmhartigheid in Bethesda, Ds. GM de Leeuw

Geen mens is zeker van zijn gezondheid. Het kan ogenblikkelijk veranderen.
Misschien 's morgens gezond naar ons werk en voor het avond is al onder doktershanden. Hoe kortstondig is het leven!
Zieke, Hij Die Bethesda heeft betreden, kan u alleen genezen. Hij kan ook uw ziekte voor u dragelijk maken. Hij schraagt en ondersteunt, Hij onderhoudt. Ligt u daar nog voor eigen rekening, verwacht u het alleen van de dokter of chirurg of medicijnen? O, het zijn wel middelen van God ons gegeven, maar ze zijn niet afdoende. Geve de Heere u een gelovig wachten op de roering van het water, opdat uw geestelijke kwaal door Hem behan¬deld mag worden.

Zo richt ds. De Leeuw in 69 korte meditaties over Johannes 5 zich steeds tot de zieke. Hij overdenkt de geschiedenis van de 38-jarige kranke die in Bethesda door de Heere Jezus wonderlijk genezen werd.
Geschenkboek voor zieken (en gezonden). Zeer geschikt als uitdeelboek door kerkenraden!

Pagina's:168

 

Intro 2. Barmhartigheid in Bethesda, ds. G.M. de leeuw

Speciaal voor zieken


VOOR DE ZIEKE

 

Er wordt op ziekbedden geleden. Pijn, benauwdheid, bange vrees, als de middelen eens niet mogen baten en het achteruitgaat. Hoe zal het wezen als het sterven wordt? Wat zal het zijn om God te ontmoeten?

Er wordt ook aan ziekbedden gelogen. Als men de mensen bemoedigt zonder grond. Als de werkelijkheid verzwegen wordt. Welke werkelijkheid? Die, welke Gods dierbaar Woord en Getuigenis ons voorhoudt. De dood in Adam. De bezoldiging der zonde, de gestrengheid Gods. Lees Zondag 4 maar eens. De noodzakelijkheid der waarachtige bekering. De noodzakelijkheid der verzoening met God. Als dan de mens de leugen aangrijpt, en God geen licht geeft, zullen én de blinde leidsman én de blinde samen in de gracht vallen. O, wat is er getrouwheid nodig om de zieken te bezoeken.

Maar, en dat is nog zo groot, de Heere wil dan weleens helpen. En wat is het een verwaardiging om te mogen wijzen op Gods genade in Christus voor doodschuldigen, ook voor zieken. Dan kan soms een ziekenkamer een zaal zijn, waar ook andere mensen liggen te luisteren. God weet waar dat zaad terechtkomt.

Hij geve aan de zieken, zowel jongeren als ouderen, Zijn ondersteunende genade en mocht u ertoe verwaardigen niet te rusten in vooruitgang; lichamelijk, daar mag u wel blij mee zijn, maar pas dan is er rust, als onze ziel welvaart (3 Joh. : 2b). En als het achteruitgaat, och, Hij mocht u eens doen verstaan: ‘De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onzen Heere’ (Rom. 6:23).

 

1. In het ziekenhuis

 

Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, hetwelk in het He­breeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben­de vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Johannes 5:1-3

 

De naam Bethesda betekent ‘huis der uitstor­ting’, vanwege het water dat door een aantal gangen in de vijver kwam. Ook wel ‘huis der weldadigheid’, gezien de wonderen die er plaatsvonden.

Water was in het land Israël onmisbaar. En niet alleen daar. Waar ook ter wereld, zonder water waren we ten dode opge­schreven. Vele malen komt er in de Bijbel in tijden van dorst water als uitredding. Denk aan Ismaël, Simson en het volk in de woestijn. Maar water komt ook voor als oordeelsaankondiging. Wanneer het volk Israël Gods heilige Wet zou verachten, dan zou de Heere hun waterfonteinen en bronnen doen opdrogen en de hemel zou geen regen geven. Zie in de dagen van Achab, hoe de profeet Elia daarom bad, zowel dat het oordeel kwam alsook dat het weggenomen zou worden (Jak. 5:17,18).

Ech­ter, hier in de aangehaalde tekstwoorden uit Johannes 5 is het water van een geheel andere betekenis: het is genezend water. Op Gods tijd. Dat doet ons denken aan Ezechiël 47:1-12. Leest u het zelf maar na. Daar gaat het over de wateren uit het heiligdom, zo overvloe­dig dat het een beek werd waar men niet door kon, en uitkomende in de zee, werden de wateren van de zee gezond. Daar ligt in het beeld van wateren gezondmaking opgesloten. Hier in Johannes 5 worden mensen door het water gezond.

Doch beide Schriftgedeelten zien op de arbeid van Christus. Wat Ezechiël profeteerde, zag op Zijn komst in de volheid des tijds, de nieuwe tempel, de Kerk uit jood en heiden. Waar geestelijk ellendigen gezondheid gaan verkrijgen. Als zij maar met dat water in aanra­king komen.

Daar, in die vijf zalen liggen ze. Een grote menigte van kranken, blinden, kreu­pelen en verdorden. Ook Ezechiël spreekt van een grote hoeveelheid; ‘wateren der zwemming’, zo werd die beek. En overal waar deze beek kwam, werden de wateren gezond. De vijf zalen liggen geheel gevuld, alles even ellendig, hulpeloos. Er staat ook dat zij wachtende waren op de roering van het water. Er moest steeds een wonder gebeuren; zou het voor hen wél zijn? Elke keer opnieuw moest dat wonder dus plaatsvinden.

Is daar niet het leven in getekend van Gods ware volk? Ziet u ze liggen daar in een van die vijf zalen? Hoe hulpbehoevend, uitziende, wach­tende totdat het water in beweging komt.

Ook nu liggen de ziekenhuizen vol; er moet steeds nieuwer en groter gebouwd worden. Dat zal ook zo blijven, want de gevolgen der zonde zijn over de gehele mensheid uitgespreid. Geen mens is zeker van zijn gezondheid. Het kan ogenblikkelijk veranderen. Misschien ’s morgens gezond naar ons werk of in huis en voor het avond is al onder doktershanden. Hoe betrek­kelijk is alles op deze wereld. Hoe kortstondig het leven. Hoe vol van wederwaardigheden. Dan is de wereld een grote ziekenzaal. Zieke thuis of in het ziekenhuis, Hij alleen Die straks dit Bethesda zal betreden, kan u genezen. Hij kan ook uw ziekte voor u dragelijk maken. Hij schraagt en ondersteunt, Hij onderhoudt. Ligt u daar nog voor eigen rekening, verwacht u het alleen van de dokter of chirurg of medicijnen? O, het zijn wel middelen van God ons gegeven, maar ze zijn niet afdoende. Geve de Heere u een gelovig wachten op de roering van het water, opdat uw geestelijke kwaal door Hem behan­deld mag worden.

 

Zingen Psalm 147:2

 

Hij heelt gebrokenen van harte,

En Hij verbindt z’ in hunne smarte,

Die, in hun zonden en ellenden,

Tot Hem zich ter genezing wenden.

Hij telt het groot getal der starren,

Die ’t scherpst gezicht op aard’ verwarren;

Hij roept dat talloos heir te zamen,

En noemt die alle bij haar namen.